Bitcoins als betaalmiddel accepteren van klanten Accept bitcoins for payments from customers Aceptar bitcoins para pagos de clientes.

Bitcoinbetalingen aannemen is makkelijk! Accepting bitcoins for payments is easy! ¡Aceptar pagos en Bitcoin es fácil!

BitKassa stuurt de ontvangen bitcoins door naar uw wallet, ook als uw klant via Lightning Network betaalt! You can let BitKassa send the bitcoins to your Bitcoin wallet. Even if your customer pays you via Lightning Network! Puede recibir los bitcoins a su propia monedero de Bitcoin.

Bitcoins accepteren kan voor betalingen ter plaatse in uw zaak maar ook als u facturen naar uw klanten stuurt kunt u de Bitcoin betaaloptie vermelden (BitFactuur) en voor webwinkels hebben we een gebruiksvriendelijke API of enkele webshop plugins. You can accept Bitcoin for payments on location in your business but also if you send invoices to your customers you can mention the Bitcoin payment option (BitInvoice). For webshops we have a userfriendly API or a number of webshop plugins. Puede aceptar Bitcoin para pagos en su ubicación, pero también puede mencionar la opción de pago de Bitcoin en su facturas de sus clientes (BitInvoice). Para las tiendas web tenemos una API fácil de usar o una serie de complementos de tienda web.

BitKassa voor betalingen in uw zaak BitKassa for payments in your company BitCaja para pagos en su empresa

Als u aangemeld bent ontvangt u van ons een link naar uw persoonlijke betaalpagina die u in een willekeurige browser kunt openen op elke smartphone, tablet of computer met internet verbinding. U vult op die pagina het bedrag in euro's in wat uw klant moet betalen en BitKassa genereert op dat moment een QR code die uw klant scant met een wallet op zijn/haar telefoon. Binnen enkele seconden weet u of de betaling is geslaagd en dan ontvangt u ook een bevestiging per e-mail. As soon as your registration is complete you will receive a link for your personal payment page that you can open in any browser on any smartphone, tablet or computer with an active internet connection. You enter the amount in euros that your customers needs to pay and BitKassa generates a QR code. Your customers scans this code with his/her Bitcoin wallet on a smartphone. Within seconds you know if the payment was succesful and then you will also receive a receipt in your e-mail. Una vez finalizada su inscripción, recibirás un enlace para tu página de pago personal que puede abrir en cualquier navegador en cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora con conexión a Internet. Usted ingresa la cantidad en euros que sus clientes deben pagar y BitCaja genera un código QR. Sus clientes escanean este código con su monedero app de Bitcoin en un teléfono inteligente. En unos segundos, sabrá si el pago ha sido exitoso y luego también recibirá un recibo en su correo electrónico.

BitFactuur als uw klant vanuit huis betaalt BitInvoice if your customer pays from home BitInvoice si tu cliente paga desde casa

BitFactuur is de meest simpele manier om bitcoinbetalingen te kunnen ontvangen. Op uw facturen print u het adres van uw persoonlijke BitFactuur webpagina (eventueel met een Bitcoin sticker). Uw klant vult zelf het bedrag en de omschrijving in en betaalt met bitcoins vanuit huis. U ontvangt van ons een mail zodra de Bitcoin betaling is afgerond. BitInvoice is the most simple way to accept Bitcoin payments. Print the address of your personal BitInvoice webpage on your invoices, optionally accompanied by a Bitcoin sticker. Your customer enters the amount and description of your invoice and pays with bitcoins right from their home. You will receive an e-mail as soon as the payment is finished. BitInvoice es la forma más sencilla per aceptar pagos de Bitcoin. Imprima la dirección de su página personal de BitInvoice en sus facturas, opcionalmente acompañada de una pegatina de Bitcoin. Su cliente ingresa el monto y la descripción de su factura y paga con bitcoins directamente desde casa. Recibirá un correo electrónico tan pronto como el pago e terminado con éxito.

BitKassa API en plugins voor webwinkels BitKassa API and webshop plugins BitCaja API e plugins de tiendas web

Voor een aantal bekende webshop systemen zijn er kant en klare betaalmodules beschikbaar en voor alle andere platforms kunt u onze gebruiksvriendelijke BitKassa API integreren. Als u bekend bent met programmeren kunt u daarmee vanaf elk platform of website een Bitcoin betaling verwerken.
Hier vindt u de documentatie van onze API in Nederlands.
For some known webshop systems there are ready to use paymentmodules available and for all other platforms you can integrate our user-friendly BitKassa API. If you are familiar with programming you can use that API to handle a Bitcoin payment from any platform or website.
Examples and API documentation are available in English.
Para algunos sistemas de tienda web conocidos, tenemos módulos de pago y para todas las demás plataformas puede integrar nuestra API de BitCaja fácil de usar. Si está familiarizado con la programación puede utilizar nostra API para manejar un pago de Bitcoin desde cualquier plataforma o sitio web.
La documentación de la API está en inglés o en holandés.

Geen abonnement of extra apparaat No subscription, no extra device Sin suscripción, sin dispositivo extra

Om bitcoin betalingen aan te kunnen nemen hoeft u niet te investeren in een apparaat of een abonnement af te sluiten. To accept Bitcoin payments you do not need to invest in any new device or a subscription. Para aceptar pagos de Bitcoin no necesita invertir en ningún dispositivo nuevo o una suscripción.

Uw bedrijf aanmelden is de eerste stap, uw bedrijfsgegevens worden gecontroleerd en als alles in orde is ontvangt u, afhankelijk van uw keuze, uw persoonlijke BitKassa betaalpagina, BitFactuur link of Webshop API key. Meer heeft u niet nodig. De BitKassa betaalpagina kan elk personeelslid openen op een smartphone, tablet of computer en als u BitFactuur aanbiedt handelt uw klant de betaling zelf af. To register your company is the first step, we will check your company details and if everything is in order you will receive, depending on your choice, your personal BitKassa paymentpage, BitInvoice link or Webshop API key. This is all you need. The BitKassa payment page can be opened by any member of your personnel on a smartphone, tablet or computer and if you offer BitInvoice your customers handle the payment themselves. Registrar su empresa es el primer paso, verificaremos los detalles de la empresa y, si todo está en orden, recibirá (dependiendo de su elección) su página de pago personal de BitCaja, enlace a BitInvoice o key de API para su tienda web. Esto es todo que usted necesita. Cualquier miembro de su personal puede abrir la página de pago de BitCaja con un teléfono inteligente, tableta o computadora y, si usted ofrece BitInvoice, sus clientes se encargarán del pago ellos mismos.

Hoe laat ik de Bitcoin gebruikers weten dat ze bij mij bitcoins kunnen uitgeven?

How can I let Bitcoin users know that they can spend bitcoins at my company?

¿Cómo puedo informar a los usuarios del Bitcoin que pueden gastar bitcoins en mi empresa?

Om aan de Bitcoin community kenbaar te maken dat men bij u met bitcoins kan betalen kunt u uw bedrijf gratis aanmelden op de kaart van To let the Bitcoin community know that you can pay with bitcoins you can add your company for free on the map of Para hacerlo saber que la comunidad de Bitcoin hagar pueden pagar en su empresa con los bitcoins se puede registrar su empresa de forma gratuita en la tarjeta de Bitcoinspot en (for the Netherlands and Belgium), and (para los Países Bajos y Bélgica), y Coinmap (internationaal) (international) (internacional) .

Er zijn speciale There are Hay pegatinas especiales "Wij accepteren Bitcoin" stickers "We accept Bitcoin" stickers "We accept Bitcoin" voor op uw website of in uw zaak die heel herkenbaar zijn voor Bitcoin gebruikers. Gebruikt u BitFactuur dan kunt u de digitale sticker ook op uw facturen vermelden naast de link van uw BitFactuur betaalpagina. to use on your website or in your brick and mortar business that are easily recognised by Bitcoin users. If you use BitInvoice you can use the digital sticker to print on all your invoices next to your BitInvoice link. para usar en su sitio web o en su negocio que sean reconocidos fácilmente por los usuarios de Bitcoin. Si usa BitInvoice, puede usar la etiqueta digital para imprimir en todas sus facturas junto a su enlace de BitInvoice.

Arnhem Bitcoinstad Arnhem Bitcoin City Arnhem Ciudad de Bitcoin

Is uw bedrijf in Arnhem gevestigd en interessant voor toeristen? Dan kunt u deelnemen aan Arnhem Bitcoinstad Is your company located in Arnhem and interesting for tourists? then you can take part in Arnhem Bitcoin City ¿Está su empresa ubicada en Arnhem e interesante para los turistas? Entonces puedes participar en Arnhem Ciudad de Bitcoin.

In Arnhem accepteren al meer dan 100 ondernemers bitcoins als betaalmiddel, zoals diverse horeca, winkels, kappers etc. Sommige ondernemers hebben speciaal voor Bitcoin betalers leuke kortingsacties bedacht.
BitKassa en Arnhem Bitcoinstad zijn door dezelfde mensen opgericht. Maandelijks vindt er een Bitcoin Meetup plaats bij één van de ondernemers waar met bitcoins betaald kan worden. Deze meetups zijn altijd vrij toegankelijk en heel informeel. Iedereen is welkom. Wilt u kennis maken met het team van BitKassa dan kunt u ons daar ook treffen. Kom gerust! Of
In Arnhem there are over 100 local businesses accepting Bitcoin, like restaurants and bars, shops, barbers, etc. Some entrepreneurs came up with special discount offers for people paying with bitcoins.
BitKassa and Arnhem Bitcoin City are founded by the same people. There is a Bitcoin meetup every month at one of the bars where you can pay with bitcoins. The meetups have a social, informal character and are open for anyone to join. If you want to get to know the BitKassa team you can meet us there as well. Feel free to come along! Meetups are announced at the Arnhem Bitcoin City website or if you
En Arnhem hay más de 100 empresas locales que aceptan Bitcoin, como restaurantes, bares, tiendas, barberos, etc. Algunos empresarios crearon ofertas de descuento especiales para las personas que pagan con bitcoins.
BitCaja y Arnhem Ciudad de Bitcoin son fundados por las mismas personas. Hay una Meetup de Bitcoin cada mes en uno de los bares donde puedes pagar con bitcoins. Las meetups tienen un carácter social y informal y están abiertas para que cualquiera pueda unirse. Si desea conocer al equipo de BitCaja, puede reunirse con nosotros allí. ¡Siéntete libre de venir! Meetups se anuncian en el sitio web de la Arnhem Ciudad de Bitcoin o si
word lid van de Meetup.com website become a member of the Meetup.com website hacerse miembro del sitio web de Meetup.com en krijg vanzelf bericht als er weer een datum gepland is. you will get an e-mail if there's a new meetup coming up. y recibe automáticamente un correo electrónico si se planea un Meetup nuevo.

Ik ben er klaar voor! Mijn bedrijf aanmelden I'm ready! Sign up my company ¡Estoy listo! Registrar mi empresa

 

Helaas, BitKassa is niet beschikbaar in uw land. We bedienen alleen bedrijven uit landen waar de Euro de nationale munteenheid is.
Als u denkt dat we u op een andere manier kunnen helpen, horen we dat natuurlijk graag.
Sorry, BitKassa is not available in your country. BitKassa is currently only available for companies registered in a country that has the euro as its national currency.
If you think that we can help you in any other way, please let us know.
Desafortunadamente, BitKassa non está disponible por su país. Solo podemos ayudar las empresas registradas en países que tienes el euro como moneda nacional.
Si cree que podemos ayudarlo de otra manera, háganoslo saber.
Van het bedrag wat mijn klant betaalt, wil ik in bitcoins houden (0-100%): From the amount my customer pays me, I want to keep in bitcoins (0-100%): De la cantidad que paga mi cliente, quiero mantenerme en bitcoins (0-100%):
Wat is dit / hoe kom ik aan een bitcoinadres? What is this / how do I get a bitcoin address? ¿Qué es esto / Cómo obtengo una dirección Bitcoin?   
Mijn klanten betalen mij momenteel: My customers currently pay me: De momento mis clientes me pagan:
Voorwaarden Terms and conditions Términos y condiciones