Bitcoins als betaalmiddel accepteren van klanten Accept bitcoins for payments from customers Aceptar bitcoins para pagos de clientes.

Bitcoinbetalingen aannemen is makkelijk! Accepting bitcoins for payments is easy! ¡Aceptar pagos en Bitcoin es fácil!

U kunt zonder extra kosten de bitcoins direct door BitKassa laten omzetten naar euro's, of (een deel van) de bitcoins naar uw eigen Bitcoin wallet laten sturen. Elke verdeling tussen 0% en 100% is mogelijk. You can convert the bitcoins immediately to euros by BitKassa without extra costs, or let us send (a part of) the bitcoins to your Bitcoin wallet. Any distribution between 0% and 100% is possible. Puede convertir inmediatamente los bitcoins a euros con BitCaja o puede recibir (parte de) los bitcoins a su propia monedero de Bitcoin. Cualquier distribución entre 0% y 100% es posible.

U kunt de bitcoins die u van klanten ontvangt natuurlijk zelf bewaren maar u kunt er ook voor kiezen om de bitcoins op het moment van betalen automatisch om te laten zetten naar euro's. Of laat een deel daarvan omzetten. Aan het einde van de werkdag stuurt BitKassa het bedrag in euro's naar uw bankrekening en/of de bitcoins naar uw Bitcoin wallet. U ontvangt exact het bedrag wat u invult op uw persoonlijke betaalpagina van BitKassa, wij halen daar geen kosten meer vanaf. Of course you can keep the bitcoins that you receive from your customers, but you can also choose to let BitKassa convert them to euros automatically at the time of the transaction. Or convert just a part of the bitcoins. At the end of the day BitKassa will send the amount in euros to your bankaccount and/or send the bitcoins to your Bitcoin wallet. You will receive the exact amount in euros that you have entered on your personal BitKassa payment page, we do not subtract any costs. Por supuesto, puede almacenar bitcoins recibirlo de sus clientes, pero también puede elegir que BitCaja convierta bitcoins a euros automáticamente en el momento de la transacción. O convertir un porcentaje de la cantidad de bitcoin. Al final del día, BitCaja enviará la cantidad en euros a su cuenta bancaria y/o enviará los bitcoins a su monedero de Bitcoin. Recibirá la cantidad en euros exacta como ingresó en su BitCaja página de pago, no restamos ningún costo.

Bitcoins accepteren kan voor betalingen ter plaatse in uw zaak maar ook als u facturen naar uw klanten stuurt kunt u de Bitcoin betaaloptie vermelden (BitFactuur) en voor webwinkels hebben we een gebruiksvriendelijke API of enkele webshop plugins. You can accept Bitcoin for payments on location in your business but also if you send invoices to your customers you can mention the Bitcoin payment option (BitInvoice). For webshops we have a userfriendly API or a number of webshop plugins. Puede aceptar Bitcoin para pagos en su ubicación, pero también puede mencionar la opción de pago de Bitcoin en su facturas de sus clientes (BitInvoice). Para las tiendas web tenemos una API fácil de usar o una serie de complementos de tienda web.

BitKassa voor betalingen in uw zaak BitKassa for payments in your company BitCaja para pagos en su empresa

Als u aangemeld bent ontvangt u van ons een link naar uw persoonlijke betaalpagina die u in een willekeurige browser kunt openen op elke smartphone, tablet of computer met internet verbinding. U vult op die pagina het bedrag in euro's in wat uw klant moet betalen en BitKassa genereert op dat moment een QR code die uw klant scant met een wallet op zijn/haar telefoon. Binnen enkele seconden weet u of de betaling is geslaagd en dan ontvangt u ook een bevestiging per e-mail. As soon as your registration is complete you will receive a link for your personal payment page that you can open in any browser on any smartphone, tablet or computer with an active internet connection. You enter the amount in euros that your customers needs to pay and BitKassa generates a QR code. Your customers scans this code with his/her Bitcoin wallet on a smartphone. Within seconds you know if the payment was succesful and then you will also receive a receipt in your e-mail. Una vez finalizada su inscripción, recibirás un enlace para tu página de pago personal que puede abrir en cualquier navegador en cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora con conexión a Internet. Usted ingresa la cantidad en euros que sus clientes deben pagar y BitCaja genera un código QR. Sus clientes escanean este código con su monedero app de Bitcoin en un teléfono inteligente. En unos segundos, sabrá si el pago ha sido exitoso y luego también recibirá un recibo en su correo electrónico.

BitFactuur als uw klant vanuit huis betaalt BitInvoice if your customer pays from home BitInvoice si tu cliente paga desde casa

BitFactuur is de meest simpele manier om bitcoinbetalingen te kunnen ontvangen. Op uw facturen print u het adres van uw persoonlijke BitFactuur webpagina (eventueel met een Bitcoin sticker). Uw klant vult zelf het bedrag en de omschrijving in en betaalt met bitcoins vanuit huis. U ontvangt van ons een mail zodra de Bitcoin betaling is afgerond. BitInvoice is the most simple way to accept Bitcoin payments. Print the address of your personal BitInvoice webpage on your invoices, optionally accompanied by a Bitcoin sticker. Your customer enters the amount and description of your invoice and pays with bitcoins right from their home. You will receive an e-mail as soon as the payment is finished. BitInvoice es la forma más sencilla per aceptar pagos de Bitcoin. Imprima la dirección de su página personal de BitInvoice en sus facturas, opcionalmente acompañada de una pegatina de Bitcoin. Su cliente ingresa el monto y la descripción de su factura y paga con bitcoins directamente desde casa. Recibirá un correo electrónico tan pronto como el pago e terminado con éxito.

BitKassa API en plugins voor webwinkels BitKassa API and webshop plugins BitCaja API e plugins de tiendas web

Voor een aantal bekende webshop systemen zijn er kant en klare betaalmodules beschikbaar en voor alle andere platforms kunt u onze gebruiksvriendelijke BitKassa API integreren. Als u bekend bent met programmeren kunt u daarmee vanaf elk platform of website een Bitcoin betaling verwerken.
Hier vindt u de documentatie van onze API in Nederlands.
For some known webshop systems there are ready to use paymentmodules available and for all other platforms you can integrate our user-friendly BitKassa API. If you are familiar with programming you can use that API to handle a Bitcoin payment from any platform or website.
Examples and API documentation are available in English.
Para algunos sistemas de tienda web conocidos, tenemos módulos de pago y para todas las demás plataformas puede integrar nuestra API de BitCaja fácil de usar. Si está familiarizado con la programación puede utilizar nostra API para manejar un pago de Bitcoin desde cualquier plataforma o sitio web.
La documentación de la API está en inglés o en holandés.

Geen extra boekhouding of koers risico No extra bookkeeping or price risk Sin contabilidad adicional o riesgo de precio

U ontvang de omzet uit bitcoinbetalingen in euro's op uw bankrekening als u dat wilt; zo heeft u er verder geen omkijken naar. You will receive your revenue from bitcoin payments in euro-deposits to your bank account. Without any hassle. Recibirá sus ingresos como un deposito en Euros en su cuenta bancaria, no necesitas hacer más nada.

Als een Bitcoin betaling gestart wordt vanaf BitKassa, BitFactuur of vanuit uw webwinkel wordt het te betalen aantal bitcoins berekend op basis van de actuele, gemiddelde bitcoinkoers (zie hiervoor ook de grafiek op de homepage).
Als u ervoor hebt gekozen om het bedrag in euro's te ontvangen loopt u geen valuta risico door wisselende Bitcoin koersen; het ingevulde bedrag in euro's is ook het bedrag wat u op uw bankrekening ontvangt. Als u zelf (een deel van de) bitcoins aanhoudt is naderhand nog terug te halen wat het bedrag in euro's is geweest; van elke succesvolle betaling ontvangt u een e-mail met de details.
If a Bitcoin payment is initiated from BitKassa, BitInvoice or from your webshop the amount of bitcoins are calculated based on the current, average exchange rate (see also the chart on our homepage)
If you have chosen to receive payments in euros you don't have any currency risk and no need to worry about Bitcoin price fluctuations; the amount in euros is also the amount you will receive on your bank account. If you keep (a share of the) bitcoins yourself you can always trace back what the amount of euros were; from every successful Bitcoin payment we send you an e-mail with all details.
Cuando iniciar un pago de Bitcoin desde BitCaja, BitInvoice o desde su tienda web, la cantidad de bitcoins se calcula basado en el tipo de cambio promedio (véase también el gráficos en nuestra página web)
Como usted recibe los pagos en Euros no tiene que preocuparse del riesgo cambiario; la cantidad en Euros es igual a la cantidad que recibirá en su cuenta bancaria e recibirá un recibo digital listando los pagos recibidos con BitCaja.

Geen abonnement of extra apparaat No subscription, no extra device Sin suscripción, sin dispositivo extra

Om bitcoin betalingen aan te kunnen nemen hoeft u niet te investeren in een apparaat of een abonnement af te sluiten. To accept Bitcoin payments you do not need to invest in any new device or a subscription. Para aceptar pagos de Bitcoin no necesita invertir en ningún dispositivo nuevo o una suscripción.

Uw bedrijf aanmelden is de eerste stap, uw bedrijfsgegevens worden gecontroleerd en als alles in orde is ontvangt u, afhankelijk van uw keuze, uw persoonlijke BitKassa betaalpagina, BitFactuur link of Webshop API key. Meer heeft u niet nodig. De BitKassa betaalpagina kan elk personeelslid openen op een smartphone, tablet of computer en als u BitFactuur aanbiedt handelt uw klant de betaling zelf af. To register your company is the first step, we will check your company details and if everything is in order you will receive, depending on your choice, your personal BitKassa paymentpage, BitInvoice link or Webshop API key. This is all you need. The BitKassa payment page can be opened by any member of your personnel on a smartphone, tablet or computer and if you offer BitInvoice your customers handle the payment themselves. Registrar su empresa es el primer paso, verificaremos los detalles de la empresa y, si todo está en orden, recibirá (dependiendo de su elección) su página de pago personal de BitCaja, enlace a BitInvoice o key de API para su tienda web. Esto es todo que usted necesita. Cualquier miembro de su personal puede abrir la página de pago de BitCaja con un teléfono inteligente, tableta o computadora y, si usted ofrece BitInvoice, sus clientes se encargarán del pago ellos mismos.

Hoe laat ik de Bitcoin gebruikers weten dat ze bij mij bitcoins kunnen uitgeven?

How can I let Bitcoin users know that they can spend bitcoins at my company?

¿Cómo puedo informar a los usuarios del Bitcoin que pueden gastar bitcoins en mi empresa?

Om aan de Bitcoin community kenbaar te maken dat men bij u met bitcoins kan betalen kunt u uw bedrijf gratis aanmelden op de kaart van To let the Bitcoin community know that you can pay with bitcoins you can add your company for free on the map of Para hacerlo saber que la comunidad de Bitcoin hagar pueden pagar en su empresa con los bitcoins se puede registrar su empresa de forma gratuita en la tarjeta de Bitcoinspot en (for the Netherlands and Belgium), and (para los Países Bajos y Bélgica), y Coinmap (internationaal) (international) (internacional) .

Er zijn speciale There are Hay pegatinas especiales "Wij accepteren Bitcoin" stickers "We accept Bitcoin" stickers "We accept Bitcoin" voor op uw website of in uw zaak die heel herkenbaar zijn voor Bitcoin gebruikers. Gebruikt u BitFactuur dan kunt u de digitale sticker ook op uw facturen vermelden naast de link van uw BitFactuur betaalpagina. to use on your website or in your brick and mortar business that are easily recognised by Bitcoin users. If you use BitInvoice you can use the digital sticker to print on all your invoices next to your BitInvoice link. para usar en su sitio web o en su negocio que sean reconocidos fácilmente por los usuarios de Bitcoin. Si usa BitInvoice, puede usar la etiqueta digital para imprimir en todas sus facturas junto a su enlace de BitInvoice.

Arnhem Bitcoinstad Arnhem Bitcoin City Arnhem Ciudad de Bitcoin

Is uw bedrijf in Arnhem gevestigd en interessant voor toeristen? Dan kunt u deelnemen aan Arnhem Bitcoinstad Is your company located in Arnhem and interesting for tourists? then you can take part in Arnhem Bitcoin City ¿Está su empresa ubicada en Arnhem e interesante para los turistas? Entonces puedes participar en Arnhem Ciudad de Bitcoin.

In Arnhem accepteren al meer dan 100 ondernemers bitcoins als betaalmiddel, zoals diverse horeca, winkels, kappers etc. Sommige ondernemers hebben speciaal voor Bitcoin betalers leuke kortingsacties bedacht.
BitKassa en Arnhem Bitcoinstad zijn door dezelfde mensen opgericht. Maandelijks vindt er een Bitcoin Meetup plaats bij één van de ondernemers waar met bitcoins betaald kan worden. Deze meetups zijn altijd vrij toegankelijk en heel informeel. Iedereen is welkom. Wilt u kennis maken met het team van BitKassa dan kunt u ons daar ook treffen. Kom gerust! Of
In Arnhem there are over 100 local businesses accepting Bitcoin, like restaurants and bars, shops, barbers, etc. Some entrepreneurs came up with special discount offers for people paying with bitcoins.
BitKassa and Arnhem Bitcoin City are founded by the same people. There is a Bitcoin meetup every month at one of the bars where you can pay with bitcoins. The meetups have a social, informal character and are open for anyone to join. If you want to get to know the BitKassa team you can meet us there as well. Feel free to come along! Meetups are announced at the Arnhem Bitcoin City website or if you
En Arnhem hay más de 100 empresas locales que aceptan Bitcoin, como restaurantes, bares, tiendas, barberos, etc. Algunos empresarios crearon ofertas de descuento especiales para las personas que pagan con bitcoins.
BitCaja y Arnhem Ciudad de Bitcoin son fundados por las mismas personas. Hay una Meetup de Bitcoin cada mes en uno de los bares donde puedes pagar con bitcoins. Las meetups tienen un carácter social y informal y están abiertas para que cualquiera pueda unirse. Si desea conocer al equipo de BitCaja, puede reunirse con nosotros allí. ¡Siéntete libre de venir! Meetups se anuncian en el sitio web de la Arnhem Ciudad de Bitcoin o si
word lid van de Meetup.com website become a member of the Meetup.com website hacerse miembro del sitio web de Meetup.com en krijg vanzelf bericht als er weer een datum gepland is. you will get an e-mail if there's a new meetup coming up. y recibe automáticamente un correo electrónico si se planea un Meetup nuevo.

Hoe verdient BitKassa aan een gratis dienst? How does BitKassa make money from a free service? ¿Como BitCaja ganar dinero de un servicio gratuito?

BitKassa biedt haar betaaldienst gratis aan omdat we zo willen bijdragen aan een bredere acceptatie van Bitcoin. Wij willen iedereen de kans geven om meer kennis op te doen van Bitcoin en iemand met bitcoins zien betalen bij "de bakker om de hoek" is een perfect voorbeeld! BitKassa offers its payment service for free because that is how we want to contribute to a wider acceptance of Bitcoin. We want to give everybody the chance to gain more knowledge of Bitcoin and seeing somebody pay in bitcoins at "the local bakery" is a perfect example! BitCaja brinda su servicio gratuitamente porque así es come queremos contribuir a una mayor aceptación de Bitcoin. Queremos dar a todos la oportunidad de obtener más conocimiento de Bitcoin. ¡Ver a alguien pagar en bitcoins en "la panadería local" es un ejemplo perfecto!

BitKassa heeft andere producten waar we geld mee verdienen, zo kunt u ons uitnodigen om een presentatie of training te geven in uw bedrijf. Ook is het mogelijk om via deze website bitcoins te kopen met iDEAL of uw bitcoins omzetten naar euro's. Met onze andere diensten kunnen we de gratis Bitcoin betaalservice blijven ondersteunen. BitKassa has other services with which we earn money, you can for example invite us to give a presentation or training in your company. Also, it's possible to buy bitcoins with iDEAL on this website or sell bitcoins for euros. With these other services we can continue to support our free Bitcoin payment service. BitCaja ganamos dinero con otros servicios relacionados con Bitcoin. Por ejemplo, puedes invitarnos a dar una presentación en tu empresa (solo en holandés o inglés). Además, es posible comprar bitcoins con iDEAL o vender bitcoins por clientes con una cuenta bancaria holandesa.

Ik ben er klaar voor! Mijn bedrijf aanmelden I'm ready! Sign up my company ¡Estoy listo! Registrar mi empresa

 

Helaas, BitKassa is niet beschikbaar in uw land. We bedienen alleen bedrijven uit landen waar de Euro de nationale munteenheid is.
Als u denkt dat we u op een andere manier kunnen helpen, horen we dat natuurlijk graag.
Sorry, BitKassa is not available in your country. BitKassa is currently only available for companies registered in a country that has the euro as its national currency.
If you think that we can help you in any other way, please let us know.
Desafortunadamente, BitKassa non está disponible por su país. Solo podemos ayudar las empresas registradas en países que tienes el euro como moneda nacional.
Si cree que podemos ayudarlo de otra manera, háganoslo saber.
Van het bedrag wat mijn klant betaalt, wil ik in bitcoins houden (0-100%): From the amount my customer pays me, I want to keep in bitcoins (0-100%): De la cantidad que paga mi cliente, quiero mantenerme en bitcoins (0-100%):
Wat is dit / hoe kom ik aan een bitcoinadres? What is this / how do I get a bitcoin address? ¿Qué es esto / Cómo obtengo una dirección Bitcoin?   
Mijn klanten betalen mij momenteel: My customers currently pay me: De momento mis clientes me pagan:
Voorwaarden Terms and conditions Términos y condiciones