Voorwaarden Betaaldiensten BitKassa - Terms and conditions payment services BitKassa - Terms and conditions payment services  
per 1 februari 2018 per February 1st 2018 per February 1st 2018

BitKassa B.V. biedt verschillende betaaloplossingen om bitcoinbetalingen te verwerken: BitKassa B.V. offers several solutions for the processing of bitcoin payments: BitKassa B.V. offers several solutions for the processing of bitcoin payments:

BitKassa POS: Het point-of-sale kassasysteem voor betalingen op locatie. BitKassa POS: The point of sale system for location based payments BitKassa POS: The point of sale system for location based payments
BitFactuur: Het factuursysteem voor betalingen per factuur. BitFactuur (BitInvoice): The invoicing system BitFactuur (BitInvoice): The invoicing system
BitKassa voor webwinkels: Betaalsysteem voor webwinkels. BitKassa for web shops: Our payment system for web shops. BitKassa for web shops: Our payment system for web shops.

De onderstaande voorwaarden zijn voor deze diensten van toepassing. The following terms and conditions apply for these services. The following terms and conditions apply for these services.

Definities Definitions Definitions

 • Afnemer: De ondernemer die betalingen in bitcoins accepteert en hiervoor BitKassa’s betaaldiensten gebruikt. Voorbeeld: Restauranthouder of webwinkel-eigenaar. Client: The merchant who accepts payments in bitcoins and uses BitKassa’s services to do so. For instance: a proprietor of a restaurant or a web shop. Client: The merchant who accepts payments in bitcoins and uses BitKassa’s services to do so. For instance: a proprietor of a restaurant or a web shop.
 • Klant van Afnemer: Degene die de diensten/producten van Afnemer betaalt met bitcoins. Voorbeeld: Een klant die een koffie nuttigt Customer of Client: the person or entity paying a Client with bitcoins. For instance: A guest in a restaurant buying a cup of coffee. Customer of Client: the person or entity paying a Client with bitcoins. For instance: A guest in a restaurant buying a cup of coffee.
 • Betalingstransactie: Een bitcoinbetaling van een Klant van Afnemer via BitKassa’s betaaldiensten. Voorbeeld: Een klant rekent de koffie af met bitcoins en Afnemer gebruikt BitKassa’s betaaldiensten. Payment Transaction: A bitcoin payment by a customer to a Client using BitKassa’s services. Payment Transaction: A bitcoin payment by a customer to a Client using BitKassa’s services.
 • Uitbetaling: BitKassa B.V. betaalt uit aan Afnemer op basis van de betalingstransacties. Dit kunnen zowel euro’s als bitcoins zijn afhankelijk van de gekozen instelling van het BitKassa account. Payout: BitKassa pays to Client based on Payment Transactions. Payouts can be in bitcoins or in euros reliant on the chosen arrangement of the BitKassa account. Payout: BitKassa pays to Client based on Payment Transactions. Payouts can be in bitcoins or in euros reliant on the chosen arrangement of the BitKassa account.

Voorwaarden Conditions Conditions

 1. BitKassa B.V. biedt de betaaldiensten alleen aan voor bedrijven die producten en of diensten leveren of aan goededoelenorganisaties die donaties ontvangen. BitKassa B.V. only provides it's services to companies offering goods and/or services or to non-profit organizations receiving donations. BitKassa B.V. only provides it's services to companies offering goods and/or services or to non-profit organizations receiving donations.
 2. Afnemer mag de BitKassa betaaldiensten alleen gebruiken voor het in rekening brengen van zijn gebruikelijke producten of diensten aan zijn klanten. Het is Afnemer niet toegestaan om een “Bitcoin verkoop dienst” te leveren en hiervoor de betaaldiensten van BitKassa te gebruiken. The Client can only use BitKassa's services to charge it's regular goods or services to it's customers. The Client is not permitted to set up a “Bitcoin Selling Service” and use BitKassa's payment services. The Client can only use BitKassa's services to charge it's regular goods or services to it's customers. The Client is not permitted to set up a “Bitcoin Selling Service” and use BitKassa's payment services.
 3. BitKassa bepaalt per betalingstransactie de omwisselkoers bitcoin/euro. Deze koers wordt o.a. bepaald op basis van de op dat moment geldende koersen bij grote handelsplatformen. Deze koers kan afwijken van de koers die in wallet-software getoond wordt. Hierin kan ook een extra vergoeding zijn opgenomen t.b.v. tranactiekosten die BitKassa maakt om de ontvangen bitcoins te kunnen verplaatsen (bijvoorbeeld naar een exchange om ze ter verkoop aan te bieden). BitKassa determiners the bitcoin/euro exchange rate for each transaction. The exchange rate is among other things based on the actual rates of the big online trading platforms. The used rate is not necessarily equal to the rate shown by wallet software and can entail an extra fee to offset the transaction fee BitKassa has to pay to move the received bitcoins (for instance to an exchange to sell them). BitKassa determiners the bitcoin/euro exchange rate for each transaction. The exchange rate is among other things based on the actual rates of the big online trading platforms. The used rate is not necessarily equal to the rate shown by wallet software and can entail an extra fee to offset the transaction fee BitKassa has to pay to move the received bitcoins (for instance to an exchange to sell them).
 4. BitKassa B.V. streeft ernaar openstaande tegoeden binnen 1 werkdag uit te betalen, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen. Afnemer ontvangt per e-mail een overzicht van de verwerkte betalingstransacties. Alleen op expliciet verzoek van Afnemer kan BitKassa B.V. maandelijks uitbetalen (bijvoorbeeld om administratie te vereenvoudigen). Uitbetaling per maand kan alleen worden gedaan voor Afnemers die structureel minder dan 1000 euro per maand aan betalingen ontvangen. BitKassa always tries to pay all outstanding payments within one office day, though at the latest within five office days. The Client will receive an email containing a summary of all handled transactions. Only at the explicit request of the Client will BitKassa switch to monthly payment, said monthly payment being only available to Clients who structurally receive less then one thousand euros worth of payments per month. BitKassa always tries to pay all outstanding payments within one office day, though at the latest within five office days. The Client will receive an email containing a summary of all handled transactions. Only at the explicit request of the Client will BitKassa switch to monthly payment, said monthly payment being only available to Clients who structurally receive less then one thousand euros worth of payments per month.
 5. Alle bitcointransacties -dus ook die buiten BitKassa’s betaaldiensten om- kennen een transactievergoeding aan het bitcoinnetwerk (de miners fee). Deze doorgaans lage transactievergoeding staat geheel los van BitKassa’s betaaldiensten, wordt door de betalende klant zelf bepaald en wordt niet aan BitKassa B.V. betaald. Deze kosten van een betalingstransactie worden geheel buiten beschouwing gelaten in het kostenoverzicht omdat BitKassa B.V. hier geen invloed op heeft. All bitcoin-transactions – meaning also those outside of BitKassa's services – contain a transaction fee to the bitcoin network (the so called miners’ fee). This – usually small – fee has nothing to do with BitKassa’s services, is set by the paying customer and is not sent to BitKassa. These transaction payment fees are not – and will not be – mentioned in BitKassa’s costs because BitKassa has no influence on this. All bitcoin-transactions – meaning also those outside of BitKassa's services – contain a transaction fee to the bitcoin network (the so called miners’ fee). This – usually small – fee has nothing to do with BitKassa’s services, is set by the paying customer and is not sent to BitKassa. These transaction payment fees are not – and will not be – mentioned in BitKassa’s costs because BitKassa has no influence on this.
 6. De bitcoins die via BitKassa’s betaaldiensten worden betaald worden eigendom van BitKassa B.V. tenzij Afnemer expliciet heeft aangegeven (een deel) in bitcoins uitgekeerd te willen krijgen. Dit dient altijd vooraf vastgelegd te zijn. The bitcoins used in payment through BitKassa’s services become BitKassa’s property unless the Client has asked in advance and explicitly to receive the bitcoins (or a set percentage of said bitcoins) himself. The bitcoins used in payment through BitKassa’s services become BitKassa’s property unless the Client has asked in advance and explicitly to receive the bitcoins (or a set percentage of said bitcoins) himself.
 7. Wanneer Afnemer ervoor gekozen heeft de uitbetalingen (deels) in bitcoins te willen ontvangen wordt door BitKassa B.V. op het moment van de betalingstransactie de scheiding gemaakt tussen het te uitbetalen deel in bitcoins en in euro’s. Should the Client wish to receive bitcoins in stead of euros, BitKassa sets the amount to be paid out at the moment of Payment Transaction. Should the Client wish to receive bitcoins in stead of euros, BitKassa sets the amount to be paid out at the moment of Payment Transaction.
 8. Hoewel BitKassa B.V. haar uiterste best doet om de diensten te allen tijde beschikbaar te hebben kan BitKassa B.V. niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door een storing BitKassa’s betaaldiensten (tijdelijk) niet beschikbaar is. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het faciliteren van andere betalingsmogelijkheden aan zijn of haar klanten. Although BitKassa will always do it’s utmost to provide a 24/7 availability of it’s services, it can not be held responsible for any damage during a period of unavailability of services. It is the Client’s responsibility to offer his or her customers alternative payment options. Although BitKassa will always do it’s utmost to provide a 24/7 availability of it’s services, it can not be held responsible for any damage during a period of unavailability of services. It is the Client’s responsibility to offer his or her customers alternative payment options.
 9. Zowel Afnemer als BitKassa B.V. kunnen de overeenkomst m.b.t. BitKassa’s betaaldiensten zonder opzegtermijn beëindigen. Wanneer het initiatief voor het opzeggen bij BitKassa B.V. ligt, zal BitKassa B.V. Afnemer ervan op de hoogte brengen dat de overeenkomst is beëindigd. Both the Client and BitKassa have the option of ending it’s agreement without notice. Should the initiative to end the agreement be with BitKassa, the Client will be notified of this. Both the Client and BitKassa have the option of ending it’s agreement without notice. Should the initiative to end the agreement be with BitKassa, the Client will be notified of this.
 10. Bij opzeggen van de overeenkomst zal BitKassa B.V. eventuele openstaande tegoeden volgens de gebruikelijke procedure uitkeren aan Afnemer mits er geen sprake is van een situatie waarin dit niet kan, zoals bij vermoeden van fraude. In case of an ending to to the agreement BitKassa will ensure payouts of all outstanding assets, in compliance with these terms, to the Client unless there are circumstances making this impossible, as for instance in case of fraud. In case of an ending to to the agreement BitKassa will ensure payouts of all outstanding assets, in compliance with these terms, to the Client unless there are circumstances making this impossible, as for instance in case of fraud.
 11. Bij vermoeden van fraude of misbruik behoudt BitKassa B.V. zich het recht voor om uitbetalingen op te schorten totdat uitgesloten is dat er sprake is van fraude of misbruik. BitKassa kan hierbij vragen om extra informatie met betrekking tot betalingstransacties. In suspicion of fraud or abuse BitKassa will postpone all payments until such a time fraud and or abuse will have been proven not to have occurred. To ascertain the truth in these matters BitKassa will possibly have to ask for additional information regarding Payment Transactions. In suspicion of fraud or abuse BitKassa will postpone all payments until such a time fraud and or abuse will have been proven not to have occurred. To ascertain the truth in these matters BitKassa will possibly have to ask for additional information regarding Payment Transactions.
 12. De aansprakelijkheid van BitKassa B.V., in het geval van technische of administratieve fouten die aan BitKassa zelf te wijten zijn, is beperkt tot 1000 euro per Afnemer-account. BitKassa’s liability, in case of technical and/or administrative errors due to BitKassa itself, is limited to 1000 (one thousand) euros per Client account. BitKassa’s liability, in case of technical and/or administrative errors due to BitKassa itself, is limited to 1000 (one thousand) euros per Client account.
 13. Deze voorwaarden kunnen te allen tijden door BitKassa B.V. worden aangepast. De datum van laatste wijziging wordt bovenaan weergegeven en vanaf dit moment gelden de aangepaste voorwaarden. These terms and conditions are subject to changes by BitKassa B.V.. The date of the last change to these terms will be shown at the top of this document. Changes apply from the shown date. These terms and conditions are subject to changes by BitKassa B.V.. The date of the last change to these terms will be shown at the top of this document. Changes apply from the shown date.
 14. Wanneer de voorwaarden niet voorzien in een bepaalde situatie, probleem of antwoord, heeft BitKassa B.V. een bepalende stem. Should these terms not apply to a situation, problem or answer, BitKassa B.V. itself will have the determining vote. Should these terms not apply to a situation, problem or answer, BitKassa B.V. itself will have the determining vote.
 15. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Only Dutch law applies to these terms. Only Dutch law applies to these terms.
 16. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem. Disputes will be submitted to the Arnhem District Court. Disputes will be submitted to the Arnhem District Court.
BitKassa B.V. - Jansbinnensingel 26, 6811 AL Arnhem   The Netherlands